Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg
Her er du Udvidet cv


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Efterladte
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)

Elene Fleischers cv

Navn : Elene Fleischer
Nationalitet : Dansk
Stilling : Forsker og konsulent
Født : 29.03.1944
Civil status : SamboendeLidt mere om mig selvJeg er fra februar 2006 ansat ved Center For Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien i Nordjyllands Amt. Arbejdsområdet er forebyggelse af ældres selvmordsadfærd.

Det er dog ikke det hele. Siden juni 2005 arbejder jeg desuden som forsker ved Centret for Gerontopsykologi, Psykiatrien i Århus Amt med forskningsprojektet "En case-kontrolleret psykologisk autopsi af ældres selvmord".

Min baggrund

Jeg er født i 1944 i en håndværkerfamilie. Har tre voksne børn og fire dejlige børnebørn. Blev socialrådgiver fra Den sociale højskole i Odense i 1976.

Tog Bachelorgrad i Køn og Kommunikation fra det humanistiske fakultet, Odense Universitet 1990.

Indskrevet som Ph.d.-studerende i 1991.

Erhvervede Ph.d-graden i Selvmord og Kommunikationsvidenskab i 1997 fra Odense Universitet. Sidste del af Ph.d. projektet blev gennemført under ophold i Nordnorge. (1994-1999).

Jeg arbejdede som miljøterapeut ved en lukket akutpsykiatrisk afdeling, samtidig med at jeg gjorde forskningen færdig. Det sidste år før jeg flyttede tilbage til Danmark havde jeg ansættelse ved Højskolen i Tromsø (Videreuddannelsen for sundhedspersonalet i psykisk helsearbejde).

Jeg tager fortsat til Nordnorge på gæste visit 5-6 gange årligt, som ekstern lektor ved Nord-norsk Psykiatrisk Forskninggsenter, Universitetssykehuset Nordnorge, Tromsø, hvor jeg vejleder forskere i forhold til kvalitativ forskning.

Siden 1991 har jeg overvejende fokuseret på forebyggelse af selvmordsadfærd. Min forståelsesramme er hverken den sociologiske eller naturvidenskabelige synsvinkel. Derimod har de kommunikative aspekter min bevågenhed. Jeg har været tilknyttet Centret for Selvmordsforskning i Odense i perioden 1991-2000 (Under centerleder Unni Bille-Brahes ledelse).

I forhold til både Den Norske og Den Danske handlingsplan til forebyggelse af Selvmordsforsøg og Selvmord anvender jeg mine forskningsbaserede viden. Desuden inddrager jeg erfaringen fra den kliniske hverdag i akutpsykiatrien til at opkvalificere fagfolk især inden for sundhedssystemet.

Igangværende forskningsprojekter

Efter selvmord: De efterladte behov for støtte

Overskriften lyder: Efter Selvmordet - der er et misforhold mellem de efterladtes behov for hjælp og den støtte,s om tilbydes fra det offentlige. Ny selvmordsforskning viser, at de efterladte har brug for professionel hjælp.

Forskningen blev påbegyndt 2004 og forventes afsluttet 2008.

Artiklen kan også ses på nettet, klik på den røde linje og så kan du åbne en pdf-fil af artiklen her


Hvad får ældre til at begå selvmord

En case-kontrolleret, psykologisk autopsi af ældres selvmord, som blev påbegyndt 2005 og forventes afsluttet 2008.
Projektet har to overordnede formål, hvor det ene er at undersøge belastende hændelsesforløb, der for nogle ældre fører til selvmord. Der vil være fokus på ældres håndtering af belastninger og tab, set i lyset af tilgængelige ressourcer, personlige såvel som offentlige. Det andet formål er at undersøge behandlingsforløb af depressive lidelser.

Projektansvarlig er Jan-Henrik Winsløv, psykolog,jhw@psykiatri.aaa.dk og Elene Fleischer, Ph.d., Center for Gerontopsykologi v/ Psykologisk Institut, Århus Universitet & Gerontopsykiatrisk afd. Psykiatrien i Århus amt. Projektet gennemføres i samarbejde med de retsmedicinske instittutter i Århus og Odense.

Flere spørgsmål, skriv til Elene Fleischer på efl@psykiatri.aaa.dk eller til Jan-Henrik Winsløv på jhw@psykiatri.aaa.dk


Til toppen

Afsluttet modelprojekter

Ældre og selvmord, det udføres i Vejle Amt, hvor Formålet med del 1 (2001-2002) var at afdække behov for kompetenceudvikling, udvikling af det tværsektorielle samarbejde og samarbejde mellem de frivillige og den offentlige sektor i forhold til målgruppen ældre. Nøglepersoner er plejehjemspersonale, social- og sundhedsassistenter, hjemmesygeplejen, besøgsvenner og andre frivillige. Denne afdækning blev udført med henblik på, at planlægge og iværksætte 2. del (2002 -2003), som består af kompetenceudvikling og udbygning af samarbejde mellem de forskellige parter, i forhold til ældre, der taler om døden og selvmord. Læs mere i nyhedsbrevet kikkerten

Afsluttet kvalitetsprojekt

Ved Center for Forebyggelse af selvmordsadfærd, Psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital, Odense. Projektet har til formål at undersøge om de personer, der foretager selvskadende handlinger ved at slå hænder og fødder igennem glas eller knuser glas med hænderne også har tanker om selvmord og selvmordsforsøg. Der sigtes mod at kvalitetssikre det behandlingstilbud, som Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd yder, herunder at undersøge, om der er brug for nye behandlingsmodeller målrettet denne patientgruppe.

Andre aktuelle projekter

Medansvarlig for det at producere en film, med arbejdstitlen: "Tavshed som kommunikation" Filmideen er udsprunget af min Ph.d. afhandling "Den talende tavshed". Jeg er ansvarlig for det medfølgende undervisningsmateriale, der skal gøre det lettere for fagfolk i skole og sundhedssystemet at knække og bryde tavshedens kode, og samtidig gøre dem bevidste om deres brug og misbrug af tavsheden som magtmiddel. Det er et samarbejder med filmproducent Nils Feldballe og konsulent Gert Jessen.

Medansvarlig for produktion af livsmodsundervisningsmateriale til brug for unge i alderen 14-18 år. Arbejder her sammen med Annemarie Nyborg, CVU, Odense.
Til toppen

Undervisningserfaringer

Jeg har de seneste 16 år undervist i kommunikation og selvmordsforebyggelse og -forståelse både i Danmark og i Nordnorge.

Jeg har mange års undervisningserfaring (på aftenskoler, højskoler arbejdsløshedskurser, universiteter, faglige grunduddannelser og videreuddannelser). De sidste 12 år har undervisningen primært været med fokus på fagfolks personlige kompetence, dvs. deres holdninger til selvmord, fordomme, etik og kommunikation. Jeg har mange års erfaring som vejleder, både i forhold til grupper og individuelt. De seneste 10 år har jeg fortrinsvis vejledt i og omkring kommunikative relationer, herunder de tunge eller vanskelige samtaler.

Personlige egenskaber

Generelt har jeg en positiv og konstruktiv indstilling til mennesker og opgaver. Er udadvendt og har let ved at skabe kontakt med mennesker, får energi af at være sammen med mennesker og hager mig gerne fast i tilsyneladende umulige opgaver. Jeg er kreativ og indstillet på samarbejde på tværs af fagområder og grænser. Kommunikationen og især tavsheden som den stærkeste kommunikationsytring i vanskelige eller konfliktfyldte samtaler, har især min opmærksomhed.

Til toppen
Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"